⊟ȡƧᕵ✺Ŧɔዘ㊃₀


ᑕɭїɔӄ ʆөŕ ʄцlʟ яєֆőʟʊтɩ⊚ŋ

[L5​.​B9​.​R0]


ᑕɭїɔӄ ʆөŕ ʄцlʟ яєֆőʟʊтɩ⊚ŋ

ʌ૮Ꭾåནɧ૨Ꮑ


ᑕɭїɔӄ ʆөŕ ʄцlʟ яєֆőʟʊтɩ⊚ŋ