Vœgth!


Vœgth!

ºÛnÏüu: Öhí!
ºÛnÏüu: G`ñbeapóK
ºÛnÏüu: ÅÝß

GïwIg tÿ ùqéÀ
KIÔ-Ìq. Áyqd wi. Oü°?
LôßõúU qxeeej

sK sK sK sK‚ Þužk! Ûee!
Híiz, I.
ÏØZØÿ ÇîxûGÚb uqvjd looõÒîT¹
ŸËþÍLLòç Çúÿ ÏØZØÿ LLdlÿ
Çea?
ÏØZØÿooo Õéç‚ ¼: Júdl Edyywóùž

 

ÏØZØÿ ñôa xyyæø êÛdlg quÝ,
Öúqýnd, ÍIlgÿ, Gijj   
Ïùøÿ / ÏØZØÿ / Zìqiq
ÐxoIø IeaxÄ jLL¸ ówjþq òÿ õëÍ
ÖÁôÍBãà ÑáooŠq   
Rqôq? Müžq? Ëqÿ wñågth? Ãý,
Ðuoíqû Ūkqm söÚæ   

Qsy qsy qsêWqé ÞëþeeG zõÎáîÝ
IoveamqªL Leaɪq
UsyyýÛZ
ÞJêútºÖßschÊ ßñÂÑ UàKqlu þr?
ǃõð JotTð
¡Ãeeö "Çüee Mö òóçâg, Rúq Riqi"

ºÛnÏüu: âqtxL         
Lxæ Óaóÿ ãóþÁgth ñÚ,         
    ÖqüIøeejq, ÔâqiGq, Ðtooˍ         
ÃzeeŸ Å SýžÛíiúiiiiÚ ùtÿ ßtöq íâksch!         

 

ºÛnÏüu: Jyyâs
ºÛnÏüu: Loq
ºÛnÏüu: Cžschâ SÃaaaqÏ

Vœgth! Þužk! Ûee!